Haberimizin odak noktasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün heyecan verici bir gelişme ile kamu personeli alımı için başlattığı yeni süreç yer alıyor. Sözleşmeli personel alım ilanıyla ilgili detayları ve başvuru şartlarını sizler için derledik.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 27 (yirmi yedi) adet
Sözleşmeli Tekniker ve 45 (kırk beş) adet Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası
kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2
nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle personel alımı yapılacaktır.
POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A-Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
B-Özel Şartlar
1) Sözleşmeli Tekniker
a) 2022 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Harita, Harita Kadastro, Harita ve Kadastro, Harita ve Maden Ölçme bölümlerinden
mezun olmak. (Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
c) Arşiv araştırması olumlu olmak.
2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum
olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Merkez teşkilatı ve ekli listede belirtilen bölge müdürlüklerine alınacak pozisyonlar
için, önlisans, diğer birimler için lise mezunu olmak.
c) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), lise
mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli
bir KPSS puanı almış olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün
almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak. Adayın boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla
olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla
olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark
17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten
az olmaması gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından (f) ve (g) maddelerinde belirtilen
hususlar tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilecektir.)
ğ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular, 18.12.2023 tarihinden 22.12.2023 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-Devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve
erkek adayların askerlik bilgisi e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile
temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve
düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri
belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da
jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları OfisiKariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda,
en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi
gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek
aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımları için herhangi bir
hak teşkil etmeyecektir.)
2. KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan
adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı
beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan
veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Puan sıralaması
sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı
olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
3. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, başvuru değerlendirme/yerleştirme sonuçları
sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı ve
yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen,
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, başvuruları reddedilen, feragat
eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan
ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.

kaynak için buraya tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz