Konya’nın sıcak atmosferine sahip ilçesi Kadınhanı’nda kariyerine yeni bir yön vermek isteyenlere müjde! Kadınhanı Belediye Başkanlığı, memur alımı için kapılarını aralıyor. Bu benzersiz fırsat, ilçenin gelişimine katkıda bulunmak ve kariyerini sağlam temeller üzerine inşa etmek isteyen adayları bekliyor. Detaylar haberimizde!

Konya ili Kadınhanı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav
ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS
puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Kadınhanı Belediye Başkanlığımıza yukarıda belirtilen boş memur kadroları için
yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a.Türk vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f.İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3) girmiş olmak ve alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c.13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin
https://www.kadinhani.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp
imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından
getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)
c.Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri Belediyemizce tasdik
edilecektir)

d.KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
e.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g.Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).
h.Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir)
i.Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı
yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilecektir.)
4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 25/12/2023 – 29/12/2023 tarihleri arasında
mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) İstiklal Mahallesi Konya
Cad.No:228 Kadınhanı/Konya adresindeki Kadınhanı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını
yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
a.Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin bilgi@kadinhani.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir,
b.Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c.Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
a.Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b.Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c.Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 12/01/2024 tarihinde Belediyemiz internet sitesinde
https://www.kadinhani.bel.tr ilan edilecektir.
d.Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e.Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
Ayrıca hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Kadınhanı Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
f.Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 01/02/2024 tarihinde saat: 09.00’da başlamak üzere Kadınhanı Belediyesi
Toplantı Salonu İstiklal Mahallesi Konya Cad. No:228 42800 Kadınhanı-Konya adresinde
yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü sınav;
a.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d.Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğinin ölçülmesini kapsar.
7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında
15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet
sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
Belediyenin internet adresinden https://www.kadinhani.bel.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Haberin Detayları İçin buraya Tıklayın…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz