Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle 1 (bir) Mühendis, 8 (sekiz) Büro personeli, 3 (üç) Koruma
ve Güvenlik Görevlisi ve 6 (altı) Destek Personeli olmak üzere toplam 18 (on sekiz)
sözleşmeli personel alınacaktır.

Programcı kadrosu için; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2
inci maddesinin (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilan
edilen kadro sayısının 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak sözlü sınav başarı
sırasına göre yerleştirme yapılacaktır.

NİTELİK KODU*
4531- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Sayfa 2 / 5
4533- Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.
4459- Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun
olmak.
4502- İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
4431- İşletme, İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun
olmak.
3389- – Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve
Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2001- -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

ÖZEL KOŞUL KODU**
5001- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D)
düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve
geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
5002- -Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup,
bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir)
5003- -Son başvuru tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının
geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak.
5004- -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından
verilen Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
5005- Büro hizmetleri alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe
bilgisini barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.
5006- MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından
verilen Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.)
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk
başvuru tarihinden önce aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan
Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda
bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Sayfa 3 / 5
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel
Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına
engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm pozisyonlar için ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış
olmak.
15- Tüm pozisyonlar için ilave şart; KPSS (B) grubu puan türünden en az 55 puan almış olmak.
16- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
b. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel
engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi
bulunmamak.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 05/12/2023 – 19/12/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri
yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini
pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5. 1005 ilan no başvurularında Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet
dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını (ön ve arka yüzü) ve
Genel Şartlar Bölümünün (e) maddesinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir
Sayfa 4 / 5
sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmelidirler.
8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktır.
9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz