Ege Üniversitesi, büyüyen ekibine katkıda bulunmak üzere yeni yeteneklere kapılarını aralıyor! Siz de akademik kariyerinize bu güçlü eğitim kurumunda başlamak istiyorsanız, Ege Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alımı fırsatını kaçırmayın. İşte detaylar…

A) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle
aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu
raporlamak.
7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı,
ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı
KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

B) İstenilen Belgeler:
1) Başvuru Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)
2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
3) Fotoğraf (1 Adet)
4) KPSS Sonuç Belgesi
5) Kimlik Fotokopisi
6) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacaktır.)
7) İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (E-Devletten alınacaktır.)

C ) Diğer Bilgiler:
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli
personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşme dönemi
içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih
tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle on beş (15) gün süreyle Üniversitemizin resmi web sayfası olan
http://www.ege.edu.tr web adresinden başvuru alınacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme
alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihinin gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi
halinde başvuru işleme alınmayacaktır. Ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda
adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)
3) Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş
olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS B grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93)
puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Her bir
başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım
yapılacaktır. Her bir başvuru grubundaki personel pozisyonunun beş (5) katı yedek aday belirlenecektir.
4) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste [asil listenin beş (5) katı] olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren on
beş (15) iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
5) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit
edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere
göre yasal işlem tesis edilecektir.
6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı
sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.
7) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin
tamamı http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacak olup,
belirtilen sürede belge tesliminde bulunmayan adaylar atanma hakkını kaybedeceğinden feragat dilekçesi
istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.
8) Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin
olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.
9) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
10) İş bu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
11) Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce
olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.
12) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
13) Atanmaya hak kazanan adaylar beş (5) iş günü içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Kanunen kabul edilen
mazaret durumları haricinde haklarından feragat etmiş sayılacak ayrıca bir feragat dilekçesi istenmeksizin yedek
adaylara geçilecektir.
14) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, hizmet sözleşmesinde yer alan ve birimlerince
kendilerine bildirilen görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet sözleşmesi
yenilenmeyecek/feshedilecektir.
15) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için
saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.
16) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.
17) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz